Мы в ФБ
по-русски
Sillamae Kannuka Kool
 
Ametlik teave

Sillamae Kannuka Kool

eKool

Sillamae

HITSA

Innove

Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteabi 116 111

Kiusamisest vabaks!

10 Monkeys

Liikuma Kutsuva Kool

KIK

Liikluskasvatus

Ametlik teave > Õpilasesindus > Põhimäärus

Õpilasesinduse põhimäärus

  PÕHISÄTTED
 1. Õpilasesindus (edaspidi: ÕE) on õpilaste poolt loodud esinduslik organ.

 2. ÕE esindab õpilasi koolisisestes suhetes, samas ka rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, ametite ja isikutega.

 3. ÕE ülesandeks on:

  1. teavitada õpilasi nede õigustest ja kohustustest;

  2. aidata õpilasi kaasa koolis õppimisega ning rahvusvaheliste organisatsioonide, ametite ja isikutega seotud küsimuste lahendamisel;

  3. aidata kaasa koolielu korraldamisel;

  4. järgida ja arendada kooli traditsioone;

  5. võimaldada aktiivsetel õpilastel eneseteostamist.

  ÕE VOLIPIIRID JA ÕIGUSED
 1. ÕE kohustub järgima kooli põhimäärust ja kodukorda, kirjalikke ja suuliseid kokkuleppeid ÕE ja koolijuhtkonna vahel.

 2. ÕE-l on õigus:

  1. vastavalt seadusele kujundada teiste õpilasrühmadega organisatsioone ja liite;

  2. liituda oma tegevusega sarnaste organisatsioonidega ja arendada nendega koostööd;

  3. lahendada erinevaid kooli korraldamisega seotud küsimusi, mille lahendamine vastavalt seadusele ei ole teiste organite pädevuseks;

  4. taotleda rahaliste vahendite eraldamisest kooli vahenditest oma tegevuse jaoks;

  5. kasutada oma tegevuses kooli ruume ja inventari;

  6. vastu võtta täiendavaid oma tegevuse reguleerivaid dokumente;

  7. valida ja kasutada oma sümboolikat;

  8. juhtkonna loal algatada ja korraldada üritusi.

 3. ÕE valib üheks õppeaastaks õpilaste esindaja kooli hoolekogus osalemiseks.

 4. ÕE liikmetel on õigus osa võtta kõigist kooli õppenõukogu nõupidamistest.

 5. Direktori loal võivad ÕE liikmed osaleda koolisisestes koosolekutes ja nõupidamistes.

 6. ÕE otsused on kohustuslikud kõigi õpilaste jaoks.

  VOLITUSTE TÄHTAEG JA ÕE LIIKMETE VALIMISE KORD
 1. ÕE esimesed valimised ja koosoleku korraldab ja viib läbi direktor kahe kuu jooksul õppeaasta algusest saadik.

 2. ÕE moodustatakse 5. kuni 9.klassi õpilastest, igast klassist üks.

  1. Erandjuhul kaasatakse ÕE töösse õpilased, kui sellega on nõus 2/3 ÕE liikmetest.

 3. ÕE liikmete õigused algavad nende valimise päevast vastavalt käesolevale põhimäärusele ja kestavad kuni uue ÕE koosseisu valimiseni või õpilase ÕE tööst loobumiseni.

  1. Valmised toimuvad klassides iga õppeaasta alguses pärast valimise väljakuulutamist direktori poolt;

  2. Poolaasta möödumisel alates esimehe määramise ajast võivad ÕE liikmed vajadusel valida uue esimehe.

  ÕE TÖÖKORD
 1. ÕE koosseis viib järjekordsed istungid läbi vähemalt üks kord kahes kuus õppeaasta jooksul. ÕE-l on otsustamisõigus, kui istungil osaleb rohkem kui pool liikmetest.

 2. Esimest istungit korraldab direktor või huvijuht.

 3. Esimesel istungil valitakse esimees, aseesimees, sekretär, asesekretär.

 4. Esimesel istungil tutvuvad ÕE liikmed kooli üldtööplaaniga, mille alusel koostavad ÕE tööplaani.

 5. Teisel istungil kohustuslikult tutvuvad ÕE liikmed kooli põhidokumentatsiooniga.

 6. Edasised istungid viib läbi esimees, tema eemaloleku juhul aseesimees.

 7. ÕE tööga seotud volitusi jagavad ÕE liikmed omavahel vastavalt kinnitatud töökorrale.

 8. ÕE-l on õigus kujundada ajutisi ja alatisi komisjone, töörühmi ja delegatsioone.

  PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD
 1. Muudatusi kantakse käesolevasse põhimäärusesse sisse juhul, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 ÕE liikmetest ning muudatud tekst on heakskiidetud kooli hoolekogu poolt ja kinnitatud kooli direktori poolt.

 2. Muudatud põhimäärus avaldatakse kooli koduleheküljel. Kooli õpilased võivad kahe nädala jooksul esitada kirjalikult oma märkusi ja parandusi. ÕE arutab neid läbi ühe nädala jooksul pärast avaldamise tähtaja möödumist.

Sillamäe Kannuka Kool
Geoloogia 13
Sillamäe 40233
tel/fax: (+372) 3974044
e-mail: info @ kannukakool.edu.ee või sekretar @ kannukakool.edu.ee

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen